Regulamin Sklepu Internetowego www.mymagicessence.com obowiązujący od dnia 20.04.2019 r.
Sklep internetowy www.mymagicessence.com

Sklep Internetowy www.mymagicessence.com jest prowadzony przez Karolinę Murdzię, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Holistika Karolina Murdzia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Firma Holistika Karolina Murdzia wykonuje działalność pod adresem: ul.Okrężna 36, 02-916 Warszawa, 02-925 Warszawa.
NIP: 634-222-06-99
mail: sklep@mymagicessence.com

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;
 • Sprzedawca –Karolina Murdzia, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Holistika Karolina Murdzia, z siedzibą przy ul.Okrężna 36, 02-916 Warszawa, 02-925 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. NIP: 634-222-06-99;
 • Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mymagicessence.com za pośrednictwem którego, Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu internetowego;
 • Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Karoliną Murdzią, a Klientem zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.mymagicessence.com, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikacje danych zamówienia;
 • Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.mymagicessence.com, dające możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziału w konkursach dla klientów;
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr16, poz. 93 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.Nr144, poz, 1204 ze zm.);
 • Newsletter – biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego www.mymagicessence.com zawierający w szczególności informacje o aktualnej cenie i promocjach;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. i prawach konsumenta (Dz. U. Z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827);
 • Umowa zawarta na odległość – umowa określona w art.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta tj. Umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemy zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • Trwały nośnik – materiał lub narzędzie określone w art.2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta tj. umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności za przekazanie informacji na trwałym nośniku należy rozumieć przekazanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail;
 • Konsument – klient, będący konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz realizuje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;
 • Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
 • Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
 • Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem określone w ustawie o prawach konsumenta.
 1. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Informacja o cenie podawana na stronie www.mymagicessence.com, ma charakter wiążący od momenty otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Przeglądanie Towarów Sklepu Internetowego jest możliwe bez uprzedniego logowania się. Dokonać zakupu można zarówno w trybie Gościa, jak i po uprzedniej rejestracji Klienta. Każdorazowe zamówienie na Stronie internetowej jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Cennika.
 2. Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie Internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.mymagicessence.com.
 3. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.mymagicessence.com należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko bądź – w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – firmę, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzy rejestracyjnym.
 6. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy www.mymagicessence.com.
 7. Wszelkie Towary zamówione po zalogowania przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.
 8. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego www.mymagicessence.com (w tym od zapłaty) w przypadku kiedy do Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.
 9. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego www.mymagicessence.com należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres sklep@mymagicessence.com
 10. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy Klient co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego Towaru.
 11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy.
 12. Oferowany w Sklepie towar przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użycie oferowanych produktów niezgodne z zaleceniami lub wykraczające poza rekomendacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu. Odpowiedzialność Sklepu ogranicza się do gwarancji dotyczących właściwości kosmetycznych oferowanych produktów i nie obejmuje strat wynikłych z ich zastosowania poza kontrolą Sklepu, zatem Sklep nie bierze odpowiedzialności z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez Sklep produktów.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy uprzednio wybrać produkty, wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru, wybrać rodzaj dostawy, wybrać rodzaj płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.
 3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku z wybraną metodą płatności – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
 • Zamówionego Towaru,
 • Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
 • Wybranego sposobu dostawy i terminu płatności,
 • Kosztów dostawy,
 • Wybranej metody płatności,
 • Wybranego adresu dostawy,
 • Sposobu i terminu zapłaty.
 1. Wysłanie przez klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

5. Sposób i warunki dostawy Towaru

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. Obiór osobisty możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.
 4. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym www.mymagicessence.com Towarów, realizowana jest za pośrednictwem: firmy kurierskiej.
 5. Zamówienia realizowane są w ciągu 7 Dni Roboczych od momentu ich potwierdzenia i opłacenia. W szczególnych przypadkach tj. w okresie przedświątecznym, podczas wyprzedaży lub specjalnych promocji realizacja zamówienia może zostać wydłużona.

6. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT ( z wyróżnieniem wysokości stawki ) oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 • przelew bankowy  na  rachunek  bankowy  Sprzedawcy  (w  tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wys