Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Informacje ogólne
W ramach naszych wspólnych wartości – innowacyjności, zaangażowania i odpowiedzialności – Holistika Karolina Murdzia , okrężna 36, 02-916 Warszawa NIP: 634-222-06-99 szanujemy prywatność wszystkich osób, które powierzyły nam swoje dane osobowe, włączając w to osoby odwiedzające nasze strony internetowe oraz korzystające z naszych aplikacji, itd. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych („Oświadczenie”) wskazuje działania, które podjęliśmy w celu spełnienia wymogów dotyczących ochrony danych, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Szwajcarii, Unii Europejskiej, oraz innymi prawami regulującymi kwestie gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i przekazywania („Przetwarzanie”) danych osobowych.
Za dane osobowe uznajemy: wszelkie informacje, na podstawie których można określić czyjąś tożsamość, np. imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer seryjny urządzenia, numer ubezpieczenia społecznego, itp.
Niniejsze Oświadczenie opisuje sposoby, w jakie Przetwarzamy dane osobowe, które uzyskujemy od Państwa za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, której właścicielem lub operatorem jest (wpisz nazwę firmy). Niniejsze Oświadczenie dotyczy wyłącznie danych osobowych gromadzonych przez (wpisz nazwę firmy) w Internecie, np. za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, oraz innych narzędzi sieciowych i aplikacji. Oświadczenie to nie dotyczy danych osobowych gromadzonych poza Internetem.

Pragniemy podkreślić, iż przekazywane tu informacje bądź świadczone przez (wpisz nazwę firmy) usługi skierowane są wyłącznie do osób które ukończyły 16 rok życia. (wpisz nazwę firmy) nie gromadzi w sposób świadomy przekazywanych za pośrednictwem Internetu danych osób poniżej 16 roku życia. Każda osoba przekazująca swoje dane osobowe oświadcza, iż ukończyła 16 rok życia. Jeśli dowiedzą się Państwo, że Państwa dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez Państwa zgody, mogą nas Państwo powiadomić o tym fakcie w sposób opisany w sekcji zatytułowanej “Jak się z nami skontaktować”. Jeśli dowiemy się, że powierzono nam dane osoby poniżej 16 roku życia, niezwłocznie podejmiemy odpowiednie kroki mające na celu usunięcie tych danych oraz usunięcie profilu takiej osoby.
Zgoda na gromadzenie danych osobowych
Korzystając z niniejszej strony internetowej lub aplikacji, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych określonych w niniejszym Oświadczeniu. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o wyrażenie szczegółowej zgody na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych związane z przesyłaniem materiałów informacyjnych, reklamowych lub newsletterów dotyczących naszych produktów i usług. W niektórych przypadkach podstawą prawną do Przetwarzania Państwa danych osobowych jest jednak konieczność podjęcia przez nas działań związanych z zawartą z Państwem umową, bądź ze względu na uzasadniony interes (wpisz nazwę firmy), jak np. doskonalenie naszych produktów i usług oraz zawartości naszych stron internetowych i aplikacji, lub w celach administracyjnych.
Aktualizacja Oświadczenia
Jeśli będzie to konieczne, będziemy podejmować decyzję o aktualizacji niniejszego Oświadczenia. W takim przypadku opublikujemy zaktualizowane wersje Oświadczenia na tej stronie internetowej. Zaktualizowane Oświadczenie będzie dotyczyło wyłącznie danych osobowych zgromadzonych od momentu wejścia w życie takiego oświadczenia. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących stosowanych przez nas praktyk związanych z prywatnością. Korzystając z naszych usług po opublikowaniu przez nas zaktualizowanej wersji Oświadczenia wyrażają Państwo zgodę na wprowadzone zmiany.

Jakie dane osobowe gromadzimy?
Większość z naszych usług nie wymaga żadnej formy rejestracji, co oznacza, iż mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe i korzystać z naszych aplikacji bez przekazywania nam osobistych informacji na swój temat. Niektóre z naszych usług mogą jednak wymagać od Państwa rejestracji, a co za tym idzie, przekazania nam danych osobowych. Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych zależą od Państwa interakcji z xs events Sp z o.o. Sp k oraz usług, z których Państwo korzystają, jednak najczęściej obejmują one Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe, oraz informacje o sposobie w jaki Państwa korzystają z naszej strony internetowej lub aplikacji. Możemy również gromadzić twoje dane osobowe poprzez śledzenie sposobu w jaki Państwo korzystają z naszych usług, np. za pomocą plików cookies (więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookies znajduje się poniżej).

W jaki sposób korzystamy z Państwa danych osobowych?
Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu – w celu świadczenia naszych usług, odpowiadania na Państwa zapytania oraz w inny sposób dozwolony lub wymagany przez stosowne prawa, lub w postępowaniach prawnych i karnych. Możemy również dokonać anonimizacji lub pseudonimizacji i łączenia zgromadzonych danych do celów statystycznych, co pomaga nam w udoskonalaniu naszych produktów i usług. Jeśli nie chcą Państwo przekazywać nam takich informacji, prosimy o niekorzystanie z tych funkcji naszych stron internetowych i aplikacji.

Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi? Holistika Karolina Murdzia , okrężna 36, 02-916 Warszawa NIP: 634-222-06-99 nie wykorzystuje Państwa danych osobowych w celach handlowych. Państwa danymi osobowymi dzielimy się, lub ujawniamy je w inny sposób, wyłącznie z naszymi podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi, bądź innymi zaufanymi partnerami biznesowymi świadczącymi usługi w naszymi imieniu, np. firmy kuriersko-pocztowe, w zakresie wsparcia technicznego, oceny użyteczności naszych stron i aplikacji, w celach marketingowych (jeśli wyrażą Państwo na to zgodę), lub w innych celach świadczenia usług. Holistika Karolina Murdzia , okrężna 36, 02-916 Warszawa NIP: 634-222-06-99 związana jest z tymi podmiotami umowami, dzięki którym jesteśmy pewni, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z naszymi instrukcjami i niniejszym Oświadczeniem, oraz innymi środkami zapewniania bezpieczeństwa i poufności.
Dzielimy się Państwa danymi osobowymi wyłącznie z wyżej wymienionymi stronami oraz organami państwowymi, o ile jest to niezbędne do świadczenia zamówionych bądź autoryzowanych przez Państwa usług, do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Państwa, naszego, oraz innych, do zapewniania bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług lub, jeśli jesteśmy do tego zobligowani stosownymi prawami, decyzjami sądów lub przepisami, lub jeśli ujawnienie tych informacji jest niezbędne do prowadzenia dochodzeń prawnych lub karnych lub postępowań prawnych.
Pragniemy podkreślić, iż wyżej wspomniane podmioty zależne i stowarzyszone z (wpisz nazwę firmy), jak również organy państwowe, klienci i dostawcy, którym możemy ujawnić Państwa dane osobowe, mogą znajdować się poza granicami Państwa kraju zamieszkania, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawa dotyczące ochrony danych mogą różnić się od praw obowiązujących w Państwa kraju. W takich przypadkach, zapewnimy odpowiednie środki ochrony Państwa danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych mechanizmów prawnych, takich jak np. standardowe klauzule umowne obowiązujące w UE.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?
Wdrożyliśmy różnorodne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem bądź ujawnieniem. Środki te to m.in. środki techniczne i organizacyjne ogólnie uznawane za odpowiednie standardy ochrony w branży, takie jak kontrola dostępu, hasła, szyfrowanie, oceny bezpieczeństwa, itp.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas, który jest wymagany do zrealizowania celów przedstawionych w niniejszym Oświadczeniu, o ile stosowne prawa nie dopuszczają lub wymagają krótszego lub dłuższego czasu przechowywania tych danych.
W przypadku danych osobowych przechowywanych w (wpisz nazwę firmy), w celach obsługi zamówień złaozonych na stronie sklepu interentowego (adres strony), Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

W jaki sposób mogą Państwo kontrolować lub usunąć przechowywane przez nas dane osobowe?
Przysługuje Państwu prawo do wiedzy o tym i dociekania tego, jakie dane osobowe na Państwa temat są przez nas przechowywane, jak również do wniesienia o korektę bądź usunięcie Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas lub strony trzecie, z którymi współpracujemy. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Mogą się Państwo również skontaktować z Urzędem Ochrony Danych osobowych i wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeśli wyrażają Państwo chęć zgłoszenia takiego wniosku, prosimy o kontakt z nami zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji “Jak się z nami skontaktować” znajdującej się poniżej. Po uzyskaniu od Państwa stosownego potwierdzenia tożsamości, odpowiemy na wniosek w ustawowym terminie.

Pliki cookies i śledzenie ruchów w sieci
Wykorzystujemy pliki cookies – małe pliki tekstowe, które są automatycznie umieszczane na dysku twardym Państwa komputera w momencie, gdy odwiedzają Państwo konkretne strony internetowe lub podobne im miejsca, bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich, takich jak np. internetowe usługi analityczne typu Google Analytics. Pliki cookies umożliwiają przechowywanie informacji, takich jak nazwa Państwa domeny, Państwa dostawcy usług internetowych, informacje o Państwa systemie operacyjnym, dacie i czasie uzyskania dostępu, odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych lub rodzajach Państwa wyszukiwań w sieci. Gromadzimy tego rodzaju dane aby np. przeprowadzać czynności związane z administracją systemu oraz przekazywać informacje zbiorcze naszym podmiotom powiązanym, partnerom biznesowym i/lub dostawcom przeprowadzającym w naszym imieniu analizy oraz przeglądy wydajności naszych stron internetowych i aplikacji.
Możemy wykorzystywać te informacje w celu przechowywania twoich preferencji i ustawień, doskonalenia zawartość naszych stron internetowych i aplikacji lub umożliwienia ci dokonania rejestracji na naszych stronach internetowych i w aplikacjach, oraz w celu tworzenia zbiorczych statystyk pozwalających na dokonanie oceny aktywności na naszych stronach internetowych i wykorzystania naszych stron internetowych przez użytkowników oraz do prowadzenia badań wewnętrznych lub badań rynkowych.
Ta strona lub aplikacja przesyła do Państwa przeglądarki internetowej następujące pliki cookies:
1. Funkcjonalne pliki cookies: pliki te są tworzone w celu doskonalenia funkcjonalności strony lub aplikacji;
2. Własne pliki cookies: pliki te są tworzone przez stronę internetową lub aplikację i mogą zostać odczytane wyłącznie przez nią;
3. Zewnętrzne pliki cookies: pliki te są tworzone przez strony trzecie, które wykorzystujemy do świadczenia różnych usług (np. analiza lub reklamowania strony lub aplikacji).
Co więcej, jak większość innych stron internetowych, korzystamy z usług Google Analytics. Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów internetowych należące do Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie do analizy sposobu korzystania przez użytkowników z domen oraz oferuje inne usługi związane ze stroną internetową oraz korzystaniem z Internetu. Generowane informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej, takie jak np. Państwa skrócony adres IP, są przekazywane do Google Analytics i przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje do oceny wykorzystywania strony internetowej, tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych ze stroną internetową oraz korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest do tego zobowiązane prawnie, lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Google, zgodnie z informacjami przedstawionymi w niniejszym Oświadczeniu. Mogą Państwo również zrezygnować z usługi Google Analytics (więcej informacji przedstawiono poniżej).
Mają Państwo prawo zdecydować, czy akceptują wykorzystywanie plików cookies oraz prawo zrezygnować z usługi Google Analytics. Mogą Państwo zablokować otrzymywanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej – wtedy pliki cookies pochodzące ze strony internetowej nie będą mogły zostać zapisane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, jednak mogą Państwo wprowadzić w swojej przeglądarce ustawienia blokujące wszelkie pliki cookies, lub określić w jakich przypadkach pliki cookies mogą być wykorzystywane. Pragniemy jednak podkreślić, iż jeśli nie wyrażą Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies, mogą Państwo stracić możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. Aby zrezygnować z usługi Google Analytics, należy przejść do strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ogólne Informacje dotyczące zarządzania plikami cookies znajdują się na stronie All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).
Funkcje interaktywne
Niektóre z naszych stron lub aplikacji oferują interaktywne funkcje, takie jak blogi, fora oraz źródła aktualności (news feed). Korzystając w sposób aktywny z tych funkcji, muszą Państwo mieć świadomość, iż opublikowane za ich pomocą treści będą mogły zostać wyświetlone przez inne osoby oraz nie będą stanowiły informacji prywatnych lub poufnych.
Jak się z nami skontaktować
W przypadku wszelkich pytań, komentarzy lub wątpliwości związanych z niniejszym Oświadczeniem, lub w przypadku chęci uzyskania dostępu do swoich danych osobowych lub skorzystania z przysługujących Państwu praw dotyczących prywatności, prosimy o kontakt pod podanym niżej adresem lub numerem. Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z naszym „Inspektorem Ochrony Danych” – iod@nazwasklepu.pl.

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie!

Kontakt z firmą
Tel : 607 397 557
e-mail: sklep@mymagicessence.com